19 de gen. 2011

Os Numerals

A contino, dixo astí penchaus os numerals n'aragonés seguntes a nueva Propuesta Ortográfica de l'academia de L'Aragonés ACAR. Aviento de 2010.
0 zero
1 un, uno
2 dos
3 tres
4 quatre, quatro
5 cinco, cinc
6 seis, sies, sieis
7 siet, siete, set
8 ueito, ueit
9 nueu, nou
10 diez, deu
11 once
12 dotze
13 tretze
14 catorce
15 quince
16 deciséis, decisiéis, setze
17 decisiet, decisiete, dechiset
18 deciueito, dechiueit
19 decinueu, dechinou
20 vint, vinte, vente
21 vintiun(o), ventiun(o)
22 vintidós, ventidós
23 vintitrés, ventitrés
24 vintiquatre, ventiquatre, ventiquatro
25 vinticinco, venticinco, vinticinc
26 vintiséis, ventiséis, vintisiéis, vintisiés
27 vintisiet(e), ventisiet(e), vintiset
28 vintiueito, ventiueito, vintiueit
29 vintinueu, ventinueu, vintinou
30 trenta
31 trenta y un(o), trenta-un
32 trenta y dos, trenta-dos
40 quaranta, quarenta
41 quaranta y un(o), quaranta-un(o), quarenta y un(o)
50 cinquanta, cinqüenta
60 sixanta, sisanta, sesenta
70 setanta, setenta
80 uitanta
90 novanta
100 cient, cent
101 ciento un(o), cent un(o)
102 ciento dos, cent dos
110 ciento diez, cent deu
115 ciento quince, cent quince
120 ciento vint(e)/vente, cent vint
130 ciento trenta, cent trenta
200 docientos, docents
202 docientos dos, docents dos
300 trecientos, trecents
400 quatrecientos, quatrocientos, quatrecents
500 cincocientos, cincientos, cincents
600 seicientos, sieicientos, siecents
700 sietecientos, setcents
800 uitcientos, ueitcents
900 noucientos, noucents
1000 mil
1100 mil cient, mil cent, oncecientos, oncecents
1200 mil docientos, mil docents, dotzecientos, dotzecents
1300 mil trecientos, mil trecents, tretzecientos, tretzecents
1400 mil quatrecientos, mil quatrocientos, mil quatrecents, catorcecientos,
catorcecents
1500 mil cincocientos, mil cincents, quincecientos, quincecents
1600 mil seicientos, mil siecents, setzecientos, setzecents
1700 mil sietecientos, mil setcents
2000 dos mil
3000 tres mil
500000 cincocientos mil, cincientos mil, cincents mil

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si en queretz, podetz deixar un comentario astí