1 de nov. 2010

Bellas Linias arredol d'a Fabla Aragonesa

L'aragonés: bellas linias arredol d'ista biella fabla
Ana Giménez Betrán (PRESIDENTA D'A ASOZIACIÓN DE PROFESORAU D'A FABLA ARAGONESA)

"No quiero dixar pasar a oportunidá de contar-bos bellas cosetas sobre ista luenga tan biella y esconoxita que ye l'aragonés. Puestar que muitos de busatros que leyez istas linias aigaz sentito charrar d'a luenga aragonesa, y puestar tamién que creigaz que ye una fabla fiera. Pero no ye berdá, a fabla aragonesa ye una luenga polida (¿alcaso bi'n ha beluna que no lo siga?), que sirbió muitos sieglos como meyo d'esprisión d'unas chens que bibiban en ista tierra nuestra que ye Aragón.
A custión que más ampollas debantó e encara sigue debantando-ne ye a suya filiazión. N’iste punto bi ha un aspeuto alazetal: l'aragonés ye una luenga romanica a o mesmo ran que o catalán, o gallego, o castellán e o bable (asturiano). O catalán, o gallego e o castellano son autualmén beiclos de cultura e comunicazión; o bable e l'aragonés son fablas minoritarias, menazatas. Anque o punto de partida de todas estió lo mesmo, os camins que han esnabesato son muito diferéns.
A fabla aragonesa no bibió ixos mobimientos de renaxedura que o catalán e o gallego adubión en o sieglo XIX (Renaixença y Resurdimento), nunca no ye estata una luenga “culta”, emplegata por as clases altas, porque, si bien ye naxita como luenga dillá por os sieglos VIII - IX, ascape estió relegata ta quefers domesticos e os nobles e notarios d'o Reino e dimpués Corona d'Aragón no tenioron ixa conzenzia lingüística que cal tener ta que una luenga aduba os suyos ochetibos: estar beiclo de comunicazión e transmisión cultural.
Chustamén ixa conzenzia lingüística, millor dito, ixa falta de conzenzia lingüística per parti d'os fabladors, estió lo causo per o que l'aragonés tresbatió a suya dinnidá. Ni sisquiera os propios charradors sentiban a luenga como propiedá suya, como esprisión d'a suya traza de beyer o mundo. Ista ye una d'as razons por as cualas l'aragonés no adubió nunca o status de luenga de cultura, antimás de que no yera un asunto que dispertase intreses politicos.
En ista añada 2001 parixe ubrir-se una puerta ta l'aragonés, parixe que o proyeuto de Lei de Luengas retoma o camín deseyato por muita chen que ama e estudia ista fabla. Cal que forachitemos prechuizios e intoleranzias, que saquemos a l'aragonés d'ixe estau d'abaldono a o que ye estato chusmeso y condenato. No bi ha cosa más trista ta una luenga que a muerte, a considerazión como traste de museyo, a estanzia en repalmars de bibliotecas. L'aragonés s'amorta en os espitals, en os lugarons que sufren a espoblazión, a la par que os suyos zaguers fabladors patrimonials, encara que se publica muito e de gran calidá en aragonés dende fa bente añadas.
Pero como gosa suzeder, siempre bi ha un rayé d'esperanza: cuan siento en as carreras e os lugars d'a mía tierra a os mesaches e mesachas emplegando parolas en aragonés, pienso que a faina no ye inútil, que podemos recullir os fruitos d'iste treballo de recuperazión.
¡A plantar fuerte!"

Ta rematar, e quiesto penchar n'ista pachina una polida xota d'a Bal d'Echo ta contrimostrar nó más qu'una mica -á aquers qu'encara no ra conoxcan - lo polido d'a Fabla Aragones. Ye  composata per José Antonio Alsina en 1980. De seguras que bos cuaca tanto como á yo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si en queretz, podetz deixar un comentario astí